Πρόγραμμα Σπουδών

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών από το αρχείο εδώ

Στο Οδηγό σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Μ.Ο.Δ.Ι.Π του Α.Π.Θ. εδώ δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για το πρόγραμμα σπουδών, όπως το σύνολο των μαθημάτων, το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος, οι εργασίες ή εργαστήρια που πρέπει να εκπονηθούν, οι μέθοδοι διδασκαλίας και ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών.

Ο συνολικός αριθμός των ECTS του προγράμματος κάθε κατεύθυνσης είναι 90 ECTS.