Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Στο ΔΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων  και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΔΠΜΣ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος και σε χρονική περίοδο που ορίζεται από την ΕΔΔΕ του ΔΔΠΜΣ προκηρύσσονται οι θέσεις για την εισαγωγή   μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΔΠΜΣ με ανάρτηση-δημοσίευση της προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που θα καθορίσει η ΕΔΔΕ  του προγράμματος.  Οι αιτήσεις των  υποψηφίων κατατίθενται εντός  αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η ΕΔΔΕ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν   μαζί με  την αίτηση  είναι:

 • Αίτηση που διατίθεται  από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών .
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Τίτλοι προπτυχιακών και αν υπάρχουν  μεταπτυχιακών σπουδών .
 • Πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)  σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με αντίστοιχους ελληνικών ιδρυμάτων, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται  από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα της  αλλοδαπής.
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή υποβολή του Παραρτήματος Διπλώματος που συνοδεύει κάθε τίτλο σπουδών.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (μόνο για την 1η και 2η κατεύθυνση).
 • Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή του.
 • Η  γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα  οποιοδήποτε από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

(α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

(β) CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) των  Πανεπιστημίων  CAMBRIDGE ή MICHIGAN.

(γ) INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

(δ) TOEFL

(ε) The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6,5 και άνω.

(στ) οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης της γλωσσομάθειας όπως ο Νόμος ορίζει (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, υπήκοοι χωρών όπου ομιλείται η Αγγλική γλώσσα, πτυχιούχοι τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας.  κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών αλλά απλές φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικά αρχεία σε  μορφή tif, jpeg, pdf ή άλλη μορφή.