Επιλογή Υποψηφίων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, 15/κατεύθυνση.

Ο αριθμός των εισακτέων του ΔΠΜΣ μπορεί να υπερβεί τους σαράντα πέντε (45), (α) σε περίπτωση ισοβαθμίας, οπότε και γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμήσουν σε ακέραια μονάδα μορίων με τον τελευταίο επιτυχόντα (σε εκατοστιαία κλίμακα), (β) στην περίπτωση ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. που έχει επιλεγεί μέσω της διαδικασίας επιλογής στο ΔΠΜΣ, (γ) φοιτητές άλλων κύκλων σπουδών που είχαν αναστείλει τη φοίτησή τους.

Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, συμπεριλαμβανομένων των υπεράριθμων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς(3). Λόγω της Διατμηματικής φύσεως του Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων των συμμετεχόντων Τμημάτων (για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών) υπολογίζεται από τα συμμετέχοντα Τμήματα προσμετρώντας έξι (6) μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπλέον στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τους.

Κατόπιν αποφάσεως της Ε.Δ.Ε., προκηρύσσονται οι θέσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων /διπλωματούχων στο ΔΠΜΣ με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης-επιλογής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

– Αίτηση που διατίθεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
– Βιογραφικό σημείωμα.
– Τίτλοι προπτυχιακών και αν υπάρχουν μεταπτυχιακών σπουδών .
– Πιστοποιητικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με αντίστοιχους ελληνικών ιδρυμάτων, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα της αλλοδαπής.
– Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή υποβολή του Παραρτήματος Διπλώματος που συνοδεύει κάθε τίτλο σπουδών.
– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
– Δύο (2) συστατικές επιστολές.
– Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (μόνο για την 1η και 2η κατεύθυνση).
– Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή του.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα οποιοδήποτε από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

(α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
(β) CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN.
(γ) INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
(δ) TOEFL
(ε) The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6,5 και άνω.
(στ) οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης της γλωσσομάθειας όπως ο Νόμος ορίζει (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, υπήκοοι χωρών όπου ομιλείται η Αγγλική γλώσσα, πτυχιούχοι τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας. κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών αλλά απλές φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή tif, jpeg, pdf ή άλλη μορφή.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει ακόμη πτυχίο/δίπλωμα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους και να προσκομίσουν βεβαίωση της Γραμματείας που να βεβαιώνει τον αριθμό των μαθημάτων ή άλλων υποχρεώσεών τους (π.χ. πτυχιακή/διπλωματική εργασία) και τον τρέχοντα μέσο όρο βαθμολογίας τους. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον βρίσκονται στον κατάλογο των επιτυχόντων, το πτυχίο/δίπλωμά τους πρέπει να υποβληθεί κατά την εγγραφή τους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ορκωμοσία απαιτείται βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός τους που να βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και κατάθεση του τίτλου σπουδών μετά την ορκωμοσία τους. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται και καλούνται οι επιλαχόντες.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή στο ΔΠΜΣ
Η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι κατ’ ελάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης της προκήρυξης. Μετά την λήξη της προθεσμίας, η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από τουλάχιστον τρία μέλη της Σ.Ε. του ΔΠΜΣ, η οποία αποτελεί και την επιτροπή επιλογής εισακτέων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου.
  • Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
  • Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.
  • Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα.
  • Η κατοχή άλλων πτυχίων ή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Στην δεύτερη φάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων ή γραπτών εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης.

Για την ποσοτική αξιολόγηση των κριτηρίων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης κάθε κριτηρίου, ως εξής:

Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής εισακτέων

Α. -1η Κατεύθυνση (Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και
-2η Κατεύθυνση (Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές).

Μόρια πτυχίου: Υπολογίζονται από τον τύπο “Συντελεστής*(βαθμό πτυχίου ή διπλώματος)”. Ο συντελεστής είναι 1.6, 1.8 ή 2.0 αν το πτυχίο είναι από ΑΤΕΙ, Πανεπιστημιακά Τμήματα /Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών τετραετούς διάρκειας ή πενταετούς διάρκειας αντίστοιχα.

Μόρια Διπλωματικής εργασίας: o βαθμός διπλωματικής εργασίας εφόσον κριθεί ότι η διπλωματική είναι σχετική με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μόρια συνάφειας προπτυχιακού τίτλου σπουδών: η συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της κατεύθυνσης λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.

Μόρια συναφών Μεταπτυχιακών Σπουδών: η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου με την κατεύθυνση λαμβάνει 10 μόρια.

Μόρια σχετικών δημοσιεύσεων: δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της κατεύθυνσης λαμβάνουν κατ’ ανώτατο όριο 15 μόρια.

Μόρια σχετικής ερευνητικής ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας: κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.

Μόρια γνώσης Αγγλικής γλώσσας: 2 για επίπεδο Β2, 4 για επίπεδο Γ1/C1 και 5 για επίπεδο Γ2/C2.

Προφορική Συνέντευξη ή γραπτή εξέταση: Η προφορική συνέντευξη ή η γραπτή εξέταση διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής εισακτέων της κατεύθυνσης και σκοπός της είναι τόσο η διακρίβωση των ακαδημαϊκών γνώσεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ όσο και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους σε τομείς όπως είναι η ανάγνωση και κατανόηση, οι αναλυτικές δεξιότητες, οι λόγοι για τους οποίους επελέγη από τον υποψήφιο το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.α. Η συνέντευξη ή γραπτή εξέταση βαθμολογείται με την κλίμακα 1-10 και ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της Επιτροπής Επιλογής. Τα μόρια της συνέντευξης ή της γραπτής εξέτασης προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού επί το συντελεστή 2.

Β. – 3η Κατεύθυνση (Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση )

 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1

Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών

0-30

2

Συνάφεια διπλωματικής εργασίας

0-10

3

Βαθμός διπλωματικής εργασίας

0-6

4

Σχετικά προπτυχιακά μαθήματα

0-6

5

Μέσος βαθμός επίδοσης στα παραπάνω

0-6

6

Συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές

0-8

7

Σχετική ερευνητική δραστηριότητα

0-6

8

Σχετικές δημοσιεύσεις

0-6

9

Σχετική επαγγελματική εμπειρία

0-10

10

Συνέντευξη

0-12

Σύνολο

0-100

Με βάση τη συνολική απόλυτη μοριοδότηση που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στις δύο φάσεις αξιολόγησης, επιλέγονται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΔΠΜΣ από κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή επιλογής με τους υποψήφιους κατά φθίνουσα σειρά μορίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι όλοι όσοι ισοβαθμήσουν σε ακέραια μονάδα με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε., αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος ΗΜΜΥ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Οι φοιτητές που επιλέγονται εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές, παρά την εγγραφή τους, δεν προσέλθουν στα μαθήματα αδικαιολογήτως, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Οκτωβρίου διαγράφονται αυτομάτως και καλούνται οι επιλαχόντες. Σε περίπτωση αποχωρήσεων φοιτητών μέχρι και την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου καλούνται οι επιλαχόντες.

Οι επιλαχόντες πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα παρακολουθώντας τα μαθήματα και να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ Σε αντίθετη περίπτωση, καλείται ο επόμενος επιλαχών στον κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου.

Ο τελικός πίνακας των φοιτητών, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε., αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και στη Διαύγεια.
Τέλος, είναι δυνατόν με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ και για σοβαρούς λόγους να εγκριθεί αίτηση επανεγγραφής διαγραφέντος μεταπτυχιακού φοιτητή σε νέο κύκλο σπουδών.