Κανονισμός λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ

Ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ επισυνάπτεται ακολούθως:

Κανονισμός

Η σχετική Υπουργική Απόφαση επισυνάπτεται ακολούθως:

ΦΕΚ 3427_ΔΔΠΜΣ