Ο τίτλος σπουδών

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» και η χρονική διάρκεια για την απονομή του ορίζεται από τον κανονισμό του σε τρία εξάμηνα. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.